FőképFülszöveg:
Id. Alexandre Dumas (1802-1870) a francia romantika legnépszerűbb és mindmáig legtöbbet olvasott regényírója. Művei nem fakultak meg az idő múlásával, kalandregényei napjainkban is elevenek és lebilincselőek. Sikerének forrása kifogyhatatlan mesélőkedve, képzeletének elapadhatatlan teremtő ereje.
Dumas humora és könnyedsége megnyerő, történetei romantikusan szertelenek, színes és fordulatos olvasmányok. Talán legismertebb és legnépszerűbb műve a trilógia, mely A három testőr, a Húsz év múlva és a Bragelonne vicomte című regényekből áll.
Ezen háromkötetes regényciklus harmadik darabját nyújtjuk most át az olvasónak, mely a Bragelonne vicomte befejező részét tartalmazza.

Részlet a regényből:
109
Fontainebleau

Már négy napja mindenféle gyönyörűség színhelye volt a királyi kastély pompás parkja, valóságos földi paradicsommá varázsolva a fontainebleau-i ünnepségeket. Colbert-nak mintha száz keze nőtt volna... Reggel az éjszakai kiadásokat számolta össze, nappal a műsor összeállítása, próbák, a balettszemélyzet toborzása és kifizetések.
Colbert négymilliót gyűjtött össze, és osztott be bölcs takarékossággal.
Megrémült az összegektől, amelyekbe a mitológia megelevenítése került. Minden kis erdei isten, minden erdei nimfa legalábbis napi száz frankba került; jelmezének költsége pedig háromszáz frankra rúgott.
Ami puskaport és ként a tűzijátékokra elhasználtak, minden éjszaka százezer frankot tett ki. Azonkívül a szökőkutas medence peremének kivilágítása is fölemésztett minden estély alkalmával harmincezer frankot.
Az ünnepségek nagyszerűek voltak. Colbert majd kiugrott a bőréből örömében.
Madame és a király minduntalan kirándult, vadászott vagy fantasztikus személyeket fogadott, amely ünnepségek rögtönzése már két hete folyt, s nemcsak Madame szellemét, hanem a király bőkezűségét is a legragyogóbb színben tüntette fel.
Mert Madame, az ünnepségek hősnője, mindennap fogadott küldöttségeket ismeretlen tájakról, ismeretlen népek részéről. Gomba módra bújtak elő kaukázusiak a földből, garamnatok, szkíták, hiperboreusok és patagónok, hogy Madame-ot üdvözöljék, és e sokféle nép képviselői valamennyien egy-egy gyémántot vagy értékes bútort kaptak a királytól.
A küldöttségek ekkor többé-kevésbé groteszk versekben a királyt a naphoz, Madame-ot pedig a nap nővéréhez, Phoebéhez hasonlították, de sem a királynéról, sem Monsieur-ről nem esett soha egy szó, mintha XIV. Lajos Henriette angol hercegnőt vette volna feleségül, nem pedig Mária Terézia spanyol-ausztriai királyi hercegnőt.
A boldog pár egymás kezét fogva, észrevétlenül megszorítva egymás ujját, nagy kortyokban itta a hódolat édes illatát, amelynek hatását fokozta az ifjúság, a szépség, a hatalom és a szerelem.
Fontainebleau-ban mindenki csodálkozott, hogy Madame mily hirtelen gyorsasággal szerzett hatalmat a királyon.
Lelke mélyén mindenki azt gondolta, hogy voltaképp Madame az igazi királyné.
És csakugyan, a király minden gondolatával, minden szavával és minden tekintetével igazolta ezt a furcsa igazságot.
Madame szép szeméből merítette elhatározásait, ihletét, és megmámorosodott az örömtől, amikor Madame kegyesen reámosolygott.
Vajon Madame is megmámorosodott hatalmától, látva, hogy az egész világ előtte térdel? Erről ő maga sem tudott számot adni magának, csak azt tudta, hogy nincs többé semmi kívánsága, vagyis tökéletesen boldog.
Az egész megváltozott helyzetben, amely a király akaratából következett be, úgy alakult a szereposztás, hogy Monsieur a királyság második emberéből valójában a harmadik lett.
Helyzete tehát sokkal rosszabbra fordult, mint amikor Guiche gróf pengette gitárját Madame fülébe. Akkor Monsieur-nek legalább annyi elégtétele volt, hogy félelmet keltett abban az emberben, aki útjában állt.
De amióta szövetségese, a király segítségével elűzte ellenségét, Monsieur-nek egészen más és nehezebb kellemetlenség szakadt a nyakába.
Madame minden éjjel a végsőkig kimerülten tért haza.
A lovaglás, a fürdőzés a Szajnában, a színjátékok, a vacsorák a szabad ég alatt, a fontainebleau-i nagy csatorna partján való bálok, hangversenyek halálosan kimerítették volna nem csak ezt a sovány és törékeny asszonykát, hanem a kastély leghatalmasabb, legizmosabb svájci testőrét is.
Bár igaz, hogy tánc, hangverseny és séta tekintetében az asszonyok néha többet kibírnak, mint a tizenhárom kanton legmutatósabb legénye.
De bármily végtelen is egy nő ereje, mégiscsak van határa, és nem bírja sokáig az ilyen életmódot.
Ami Monsieur-t illeti, még az az elégtétele sem volt meg, hogy Madame legalább éjszakára lemondott volna királynői szerepléséről.
Éjszaka ugyanis Madame a királyi pavilonban lakozott, a fiatal királyné és az anyakirályné társaságában.
Mondani sem kell, hogy Lorraine lovag egy percre sem mozdult el Monsieur mellől, és minden sebre, amit a herceg kapott, rácsöppentette a maga kis mérgét.
Ebből az következett, hogy Monsieur, aki Guiche gróf elutazása óta eleinte hallatlanul ifjúnak és jókedvűnek érezte magát, három nappal azután, hogy az udvar áttette székhelyét Fontainebleau-ba, visszaesett búskomorságába.
És egy nap a következő történt, délután két óra felé: Monsieur későn kelt fel, s öltözködésére több gondot fordított, mint szokása volt; nem tudván semmit az aznapi időtöltésről, azt a tervet eszelte ki, hogy összegyűjti a maga udvarát, és Madame-mal együtt elmegy vacsorázni Moret-ba, ahol gyönyörű nyaralója volt.
Elindult tehát a felé az épületszárny felé, ahol a királynék laktak, s roppantul meglepődött, mert a király szolgaszemélyzetéből senkit nem talált ott.
Egyedül ment be a királynék lakosztályába.
Az egyik ajtó balra Madame lakásába, a másik ajtó jobbra a fiatal királynéhoz vezetett.
Madame lakosztályában Monsieur megtudta egy épp ott dolgozó fehérneművarrónőtől, hogy tizenegy órakor az egész udvar kivonult egy kis szajnai fürdőzésre, s hogy ebből a kirándulásból nagy udvari ünnepség lett: valamennyi hintót a park kapuja elé rendelték, és az egész társaság már több mint egy órával előbb elindult.
„Nagyszerű! – gondolta Monsieur –, az eszme pompás! Úgyis roppant nagy a hőség, magam is szívesen megfürdök.”
Az embereit hívta, de senki sem jelentkezett.
Madame lakásán ugyanaz volt a helyzet, onnan is mindenki eltávozott.
Lement a kocsiszínbe.
Ott egy lovásztól megtudta, hogy egyetlen árva hintó vagy kocsi sincs benn.
Ekkor megparancsolta, hogy két lovat nyergeljenek fel, egyet neki, egyet belső komornyikjának.
A lovász udvariasan azt felelte, hogy az istállóban nincs már egyetlen ló sem.
Monsieur haragjában elsápadva rohant vissza a királynék lakosztályába.
Eljutott egészen Ausztriai Anna házikápolnájába.
A kápolnából egy félig nyitott tapétaajtón át megpillantotta ifjú sógornőjét, az anyakirályné előtt térdepelve, sűrű könnyhullatás között.
Őt magát senki nem vette észre.
Halkan közeledett tehát az ajtónyíláshoz és hallgatózott: a fájdalom látványa felkeltette kíváncsiságát.
Az ifjú királyné nemcsak zokogott, hanem panaszkodott is.
– Úgy van, ahogy mondom – szólt. – A király elhanyagol engem, csak a szórakozásra van gondja, s én egyáltalán nem vehetek benne részt.
– Türelem, türelem, leányom! – felelte Ausztriai Anna spanyolul.
A királyné erre sóhajok és könnyek között újabb vádakkal felelt, s Monsieur különösen gyakran a banos szót hallotta, amit Mária Terézia a legnagyobb dühvel ejtett ki.
„Ahá, a fürdőzések! – gondolta Monsieur. – Úgy látszik, a fürdőzés ellen van kifogása.”
S a mondattöredékekből, amelyeket megértett, igyekezett összeállítani az egész értelmét.
Annyit világosan látott, mert ezt könnyű volt megsejtenie, hogy az ifjú királyné keservesen panaszkodik, és Ausztriai Anna, ha nem is sikerült neki, legalább megpróbálta vigasztalni.
Monsieur attól félt, hogy rajtakapják a hallgatózáson, ezért köhécselni kezdett.
A zajra a két királyné visszafordult.
Monsieur belépett.
Az ifjú királyné a herceg láttán hirtelen talpra állt, és letörölte könnyeit.
Monsieur nagyon jól ismerte a maga világát, és tudta, hogy nem illik kérdezősködnie, emellett azt is tudta, hogy udvariasságból hallgatnia kell, tehát a hölgyeket meghajlással üdvözölte.
Az anyakirályné kedves mosollyal fogadta.
– Mit akar, édes fiam? – kérdezte.
– Én? Semmit... – dadogta Monsieur. – Csak keresem...
– Kit?
– Madame-ot keresem, anyám.
– Madame fürdőzni ment.
– És a király? – kérdezte Monsieur olyan hangon, hogy a királyné összerezzent.
– A király is, és az egész udvar – felelte Ausztriai Anna.
– Hát asszonyom? – kérdezte Monsieur az ifjú királynétól.
– Ó, én... – felelte az ifjú királyné – én a réme vagyok a mulatságok kedvelőinek.
– Úgy látszik, én is – szólt Monsieur.
Ausztriai Anna némán intett menyének, aki könnyek között távozott.
Monsieur a homlokát ráncolta.
– Bizony, szomorú ház ez! – mondta. – Mi a véleménye róla, anyám?
– Dehogy, fiam... Nincs igaza, itt mindenki úszik a gyönyörűségben.
– A mindenségit! Épp ez szomorítja el azokat, akiknek ez a gyönyörhajsza kellemetlen!
– Milyen hangon mondja ezt, kedves Fülöpöm?
– Szavamra, anyám, úgy mondom, ahogy gondolom!
– Magyarázatot kérek! Mi baj van?
– Kérdezze meg talán a sógornőmtől, aki az imént elsírta a keserveit!
– A keserveit? Nem értem...
– Anyám, én hallgatóztam, véletlenül ugyan, de megvallom, bizony hallgatóztam... No és nagyon jól megértettem, hogy sógornőm Madame híres fürdőzése miatt panaszkodik.
– Ugyan, őrültség!
– Nem, nem! Nem mindenki őrült, aki zokog. Banos ezt emlegette a királyné. Ez, ugye, fürdőt jelent?
– Ha mondom, fiam – felelte Ausztriai Anna –, a sógornője gyermekesen féltékeny.
– Akkor, asszonyom – szólt a herceg –, alázatosan bevallom, hogy énnekem is ugyanaz a bajom.
– Maga, fiam? Csak nem a fürdőzésre féltékenykedik?
– Természetesen!
– Ejha!
– Hogyan? Hát a király elmegy fürdőzni a feleségemmel, és nem viszi magával a királynét? Hogyan? Madame elmegy fürödni a királlyal, és nekem még azt sem mondják, bikmak? És a sógornőm még örüljön is neki? És talán én is örüljek?
– De kedves Fülöpöm – felelte Ausztriai Anna –, igazán túloz! Elkergette Buckingham herceget, száműzette Guiche grófot. Csak nem akarja most végül a királyt is kidobni Fontainebleau-ból?
– Ó, ezt nem kívánhatom, asszonyom – szólt keserűen Monsieur –, de azt megtehetem, hogy én magam megyek el, és el is fogok menni!
– Féltékeny a királyra! Féltékeny a saját fivérére!
– Féltékeny vagyok a fivéremre, a királyra! Úgy van, asszonyom, féltékeny vagyok! Féltékeny! Féltékeny!
– Szavamra, uram – kiáltott fel Ausztriai Anna, megjátszva a méltatlankodást és haragot –, azt kezdem hinni, hogy megőrült, és esküdt ellensége lett az én nyugalmamnak! Hát inkább magam megyek el innen, mivel nem tudok védekezni effajta képzelgésekkel szemben!
Ezt kimondva elvonult, és otthagyta egyedül Monsieur-t dühös elkeseredésével.
Monsieur egy percre egészen elkábult. Aztán magához tért, és hogy visszanyerje erejét, újból lement az istállóba. Ott megint ráakadt a lovászra, és újra kocsit, lovat kért tőle. Az ismételt válaszra, hogy nincs se ló, se kocsi, az egyik istállószolga kezéből kivette az idomítóostort, és hatalmas ostorcsapásokkal, körbe a gazdasági udvaron, kergetni kezdte a lovászt, hiába kiabált, mentegetőzött szegény ördög. A herceg aztán – lélegzete fogytán – lihegve, verejtékezve, minden ízében reszketve viszszatért lakására, összezúzta legszebb porcelántárgyait, aztán csizmástul, sarkantyústul lefeküdt ágyába, és kiáltozni kezdett:
– Segítség!

110
A fürdőzés

Valvins-ban az áthatolhatatlan sűrűségű, virággal ékes fűzfalombok alatt, amelyek zöld hajdíszű fejüket lehajtva, a kék habokban fürdették lombjukat, egy hosszú és lapos bárka volt lehorgonyozva, rajta hosszú, kék függönnyel borított lépcsőzet, menedékhelyül szolgálva a fürdőző Dianáknak1, akikre, mikor a vízből kibújtak, húsz tollbokrétás Akteon is lesett, mohó, gyönyörre szomjas tekintettel ügetve a folyó mohás és virágillatos partján.
De Diana, még a szemérmes Diana a maga hosszú klámiszában2 sem volt oly szemérmes, oly elzárkózó, mint Madame, aki ifjú és szép volt, mint maga az istennő. Mert a vadászó istennőnek finom és áttetsző tunikája alatt is látszott kerek és fehér térde, zörgő tegeze ellenére is elárulta barna vállát; Madame-ot ellenben egy százszorosan köréje göngyölt hosszú fátyol takarta, amikor átengedte testét törölgető komornáinak, megakadályozva a legvakmerőbb és legélesebb pillantást is abban, hogy bármit lásson.
Amikor Madame fölment a lépcsőkön a bárkára, a jelen levő költők – mert minden férfi költő lett, ha Madame-ról volt szó –, egyszóval a húsz költő hirtelen abbahagyta a vágtázást, és egyhangúlag felkiáltott, hogy bizonyára nem vízcsöppek, hanem gyöngyök hullnak le Madame testéről, és vesznek bele a boldog folyóba.
A király, e költészet és hódolat középpontja, csöndet parancsolt a szóképfaragóknak, akiknek ihlete soha el nem apadt volna, és megfordította lovát, félve, hogy még a selyemfüggönyön át is megsérti a női szemérmet és a hercegnő iránt való köteles tiszteletet.
A jelenetben tehát nagy szünet állt be, és a bárkában mély csend honolt. A függöny mozgásából, ráncainak hullámzásából arra lehetett következtetni, hogy a függöny mögött serényen sürögnek-forognak a hercegnő szolgálatát ellátó nők.
A király mosolyogva hallgatta nemeseinek megjegyzéseit, de látni való volt, hogy figyelmét nem a beszélgetések kötik le.
És csakugyan, alighogy megcsendültek a függönykarikák a tartórudakon, annak jeléül, hogy Madame felöltözködött és az istennő a következő pillanatban meg fog jelenni, a király nyomban megfordult, a part felé lovagolt, és magához intette mindazokat, akiket szolgálatuk vagy gyönyörűségük Madame mellé szólított.
Az apródok rohantak, és kantárszáruknál fogva vezették a hátaslovakat. A hintók, amelyek eddig az árnyas lombok alatt tartózkodtak, a sátor felé vonultak, majd előretört az inasok, hintóhordozók, szolgálók raja, amely urainak fürdőzése alatt félrevonulva beszélgetett, megjegyzéseket tett, bírálatot mondott, érdekeit vitatta, mintegy a kor tünékeny újságjaként, amelyre ma már semmi sem emlékeztet, még a habok se, amelyek visszatükrözték a szereplő személyeket és visszhangozták szavaikat... Még a habok se, e jelenetek szemtanúi, akiket Isten csakúgy az űrbe taszított, mint ahogy a dráma szereplőit az örökkévalóságba.
Az egész udvari társaság ellepte a Szajna partját, nem is szólva a parasztok tömegéről, akiket odavonzott a vágy, hogy láthassák a királyt és a hercegnőt. Ez az egész tömeg nyolc vagy tíz percig a legnagyobb összevisszaságban, a legkellemesebb összekeveredésben nyüzsgött.
A király leszállt lováról, s példáját valamennyi udvaronc követte. Lajos kezét nyújtotta Madame-nak, akinek gazdag lovaglóruhája kiemelte előkelő termetét, mely pompásan érvényesült az ezüsttel hímzett finom gyapjúruhában.
Még nedves, szénfekete haja víztől csillogón simult hófehér alabástrom nyakára, szép szemében pedig egészség és jókedv csillogott; pihent volt, és szomjasan szívta magába a levegőt a hímzett napernyő alatt, amelyet egy apród tartott föléje.
Alig lehet finomabb, bájosabb, költőibb látványt elképzelni, mint ahogy ez a két alak beleolvadt a napernyő rózsaszínű árnyékába: a királyt, amint szakadatlanul mosolyogva fehér fogait villogtatta, és Madame-ot, akinek fekete szeme úgy ragyogott, mint két selyemfényű, csillámosan fénylő karbunkulus.
Madame odalépett lovához, egy makulátlan fehér, pompás andalúziai kancához, amely talán kissé nehézkes testű volt, de finom és okos fejű, elárulva, hogy arabs vére szerencsésen keveredett a spanyollal. Hosszú farka a földet söpörte, s mivel a hercegnő kényeskedve emelte lábát a kengyelvas felé, a király a karjába vette, és oly módon ölelte át, hogy Madame karja mint valami lánggyűrű vette körül a király nyakát.
Lajos ajka, amikor hátrébb lépett, önkéntelenül is súrolta a hercegnő karját, amelyet nem rántottak vissza. A hercegnő ezután megköszönte királyi lovasának a segítséget, majd mindenki egy pillanat alatt nyeregbe pattant.
A király és Madame félreállt az útból, hogy felvonulhassanak a hintók, lovászok,
futárok.
Számos lovas, felszabadulván az etikett igája alól, megsarkantyúzta lovát, és ama hintók nyomába vágtatott, amelyekben az udvarhölgyek ültek, csupa üde, fiatal nő, mint Orkádok Diana körül, és a kacagó, tereferélő, zajongó csoportok forgószél módján elrepültek.
A király és Madame lépésben lovagolt.
A felséges úr és sógornője mögött tiszteletteljes távolságban a komolyabb vagy becsvágyóbb udvaroncok lovagoltak, akik igyekeztek a király közelében maradni, visszafogva türelmetlen lovaikat, a király telivérjének és Madame kancájának lépéseihez igazodva, és magukat olyasféle szellemes beszélgetéseknek szentelve, amelyek gyönyörűsége és legfőbb kelleme az, hogy szép szóval, finoman ezer sötét foltot találnak felebarátaik jellemében.
Az elfojtott kacagások, elhallgatott félmondatok, mosolygós gúnyolódások a szegény, távol levő Monsieur-t sem kímélték.
Annál inkább szánták, siratták Guiche gróf szomorú sorsát, és meg kell adni, részvétük némiképp helyénvaló is volt.
A király és Madame, miután lovaikat egy ideig visszafogták, és százszor is elismételtek mindent, amit szájukba adtak az udvaroncok, akikkel szóba elegyedtek, egyszerre csak vadászügetésre fogták lovukat – az erdő árnyékos útja visszhangzott a lovascsapat patáinak dobogásától.
A halk beszélgetésre, bizalmas csevegésekre, titokzatosan váltott szavakra most egyszerre hangos vidámság kerekedett, a lovászoktól a hercegekig mindenütt. Mindenki kacagott, kiáltozott. A szarkák, harkályok torokhangú kiáltásokkal menekültek a tölgyfák hullámzó boltívei alá, a kakukk abbahagyta egyhangú, bús panaszát az erdő mélyén, a pintyőkék és cinegék rajokban repültek tova, a csalitban pedig felhorkantak a dámvadak, őzek, szarvastehenek.
Ezt a tömeget, amely szinte maga után hurcolta az örömöt, a zajt és a fényt, mintegy megelőzte a saját moraja, mielőtt a királyi kastélyba megérkezett.
A király és Madame bevonult Fontainebleau városába, s mindkettőjüket a lakosság üdvrivalgása fogadta.
Madame-nak első dolga volt, hogy felkeresse férjét. Ösztönösen megérezte, hogy hitvesét túl hosszú időre rekesztette ki az általános vigalomból.
A király a királynékat kereste fel, mert tudta, kötelessége, hogy kárpótolja őket, különösen az egyiket, hosszú távollétéért.
De Monsieur nem fogadta Madame-ot. Madame azt a választ kapta, hogy Monsieur alszik.
A király pedig, ahelyett hogy a mindig mosolygó Mária Teréziát üdvözölhette volna, a folyosón Ausztriai Annába botlott, aki már leste visszaérkezését, eléje sietett, és kézen fogva lakosztályába vezette.
Hogy mit beszélgettek egymással, vagyis inkább, hogy az anyakirályné mit mondott XIV. Lajosnak, azt soha senki nem tudta meg, de ki lehetett találni abból, hogy a király feldúlt arccal távozott anyjától.
Nekünk azonban az a kötelességünk, hogy magyarázzuk az eseményeket, és magyarázatainkat közöljük az olvasóval, s kötelességünknek nem felelnénk meg, ha nem tudatnánk vele, mi lett a beszélgetés eredménye.
Ennek bővebb, és mint reméljük, kielégítő kifejtését az olvasó a következő fejezetben fogja megtalálni.

111
Pillangóvadászat

Midőn a király visszatért lakosztályába, hogy néhány parancsot adjon ki és nyugodtan rendezhesse gondolatait, pipereasztalán egy kis levelet talált, amelynek írása szemmel láthatólag el volt ferdítve.
Kibontotta a levelet, és ezt olvasta:

Jöjjön gyorsan, ezer mondanivalóm van!

A király csak nemrég vált el Madame-tól, így az az ezer mondanivaló nem lehetett folytatása annak a háromezernek, amiről már eszmét cseréltek az úton Valvins és Fontainebleau közt.
A levél sebbel-lobbal volt odavetve, és sürgető hangja is nagyon gondolkodóba ejtette a királyt.
Kissé rendbe hozta magát, és elindult Madame meglátogatására.
A hercegnő nem akart oly színben feltűnni, mintha várna a királyra, ezért valamennyi udvarhölgyével lement a kertbe.
Mikor a király megtudta, hogy Madame a lakosztályából a kertbe indult sétára, összegyűjtötte minden nemesemberét, akiket előtalált, és meghívta őket, hogy vele együtt menjenek a parkba.
Madame pillangóra vadászott egy napraforgóval és rekettyével szegélyezett, nagy gyepes térségen.
A hercegnő elnézte, mint futkároznak a pillangók után a legvállalkozóbb szellemű és legfiatalabb udvarhölgyei, s háttal a gyertyánlugasnak, türelmetlenül várta a királyt, akit ő hívott erre a légyottra.
A kerti ösvény kavicsain közeledő lépések zajára megfordult. XIV. Lajos fedetlen fővel érkezett, pálcájával leütött egy pávaszem pillangót, amelyet azután megszédült állapotban szedett fel a földről Saint-Aignan úr.
– Amint látja, asszonyom – mondta a király Madame-nak –, én is vadászok kegyednek.
És hozzálépett.
– Uraim – szólt Lajos a kíséretében lévő nemesurakhoz fordulva –, fogjanak maguk is pillangót a hölgyek számára!
Ez annyit jelentett, hogy mindenki elmehet.
Ekkor egész különös látvány tárult a nézők elé: öreg és kövér udvaroncok pillangók után futkároztak, eközben elvesztették kalapjukat, és botjukkal rávágtak a mirtusbokrokra és rekettyecserjékre, mintha a spanyolokat vernék el.
A király kezét nyújtotta Madame-nak, és a pillangóvadászat megfigyelőközpontját egy padra helyezte át, amely fölé mohás tető borult, afféle lugas, ami valamelyik udvari kertész bátortalan próbálkozása lehetett, hogy az akkori előkelően szigorú stílusú kertépítésbe belevigye a pittoreszk és fantasztikus elemet.
Ez a szélvédő lugas, amely papsajtvirággal és kúszórózsákkal volt befuttatva, egy támlátlan pad fölé borult, olyanformán, hogy aki itt ült, a gyepes térség közepéről mindent láthatott, és őket is mindenki láthatta, de nem hallgathatta ki őket senki, mert nyomban észrevették, ha valaki a közelükbe férkőzött.
A padon elhelyezkedett a két érdekelt fél. A király keze intésével bátorította a pillangóvadászokat, aztán úgy tett, mintha Madame-mal arról a pávaszemes lepkéről beszélne, amely a kalapjába volt tűzve aranytűvel.
– Ugye, azért jöttünk ide, hogy beszélgessünk? – szólt a király.
– Úgy van, felség, mert szükségem volt rá, hogy négyszemközt beszélgessünk, de úgy, hogy mindenki lásson bennünket.
– Nekem is így jó – felelte Lajos.
– A levelem meglepte?
– Megrémített! De amit közölnöm kell, az sokkal fontosabb.
– Ó, csak nem? Tudja-e, hogy Monsieur elzárta előlem az ajtaját?
– Elzárta? És miért?
– Nem találja ki?
– Haj, asszonyom, akkor, úgy látszik, mind a ketten ugyanazért a dologért vagyunk itt.
– Hát mi történt felségeddel?
– Tehát én kezdjem?
– Igen. Én már elmondtam mindent.
– Tehát rajtam a sor. Tudja meg, hogy amikor hazaértem, anyámat találtam ott, aki magával vitt engem a lakosztályába.
– Ó, az anyakirályné! – szólt Madame nyugtalanul. – Ez komoly dolog.
– Meghiszem azt! Anyám a következőket mondta nekem... De előbb engedje meg, valamit előre kell bocsátanom...
– Csak beszéljen, felség!
– Vajon Monsieur beszélt-e valaha kegyeddel rólam?
– Gyakran.
– Monsieur elárulta féltékenységét?
– Ó, még gyakrabban!
– Rám volt féltékeny?
– Nem, hanem...
– Tudom... Buckinghamre és Guiche grófra.
– Úgy van.
– Hát tudja meg, asszonyom, hogy Monsieur most énreám féltékenykedik.
– Ejha! – felelte gúnyos mosollyal a hercegnő.
– Pedig én azt hiszem, hogy mi egyszer sem adtunk okot...
– Soha! Legalábbis én nem... De hogyan tudta meg, hogy Monsieur féltékeny?
– Anyám elmondta, hogy Monsieur őrjöngve kereste fel, és elsírta előtte ezerféle panaszát asszonyom... bocsásson meg a szóért...
– Csak mondja!
– Kacérsága miatt. Úgy látszik, Monsieur igazságtalan is tud lenni.
– Nagyon jó hozzám, felség.
– Anyám megnyugtatta, de Fülöp kijelentette, hogy őt túlságosan gyakran nyugtatják meg, és hogy ebből nem kér.
– Nem tette volna jobban, ha az egész dologgal nem törődik?
– Ugyanezt mondtam én is.
– Ismerje el, felség, hogy a világ igen gonosz. Micsoda? Hát egy fivér nem beszélgethet a húgával, nem élvezhetik egymás társaságát anélkül, hogy megjegyzéseknek, gyanúnak ne tennék ki magukat? Mert végül is, felség, mi semmi rosszat nem cselekszünk, nem is óhajtunk semmi rosszat cselekedni.
És ránézett a királyra, olyan kevély és kihívó tekintettel, amely lángra lobbantja a vágyat a legjózanabb férfiakban is.
– Ebben igaza van – sóhajtott fel Lajos.
– Tudja-e, felség, hogy ha ez így folytatódik, én végül ki fogok robbanni! Kérem, ítélje meg a viselkedésünket: nem viselkedtünk-e úgy, ahogy illik?
– Ahogy illik, úgy van.
– Pedig gyakran megtehettük volna, minthogy ízlésünk oly egyforma, hogy rossz útra tévedjünk. Megtettük-e? Soha. Felséged az én szememben olyan, mintha a fivérem volna, semmi több.
A király homlokát ráncolta. Henriette folytatta:
– Ha a keze véletlenül és gyakran hozzáér az én kezemhez, nem érzem azt a remegést, azt a felindulást... amit a szerelmesek éreznek...
– Ó, elég, elég, könyörgök! – szólt a király gyötrődve. – Kegyetlen hozzám, és meg fog ölni!
– Miért?
– Mert... világosan megmondja, hogy nem érez semmit a közelemben.
– Ó, felség... ezt nem mondtam... Az a rokonszenv...
– Ne folytassa, Henriette... kérve kérem... Ha azt hiszi, hogy én márványból vagyok, mint kegyed, nagyon téved.
– Nem értem felségedet.
– Hát így vagyunk? – sóhajtott a király, és lesütötte szemét. – Tehát találkozásaink... kézszorításaink... pillantásaink... Bocsásson meg, bocsásson meg... Igen, igaza van, és tudom, hogy mit akar mondani.
S arcát két kezébe rejtette.
– Vigyázzon, felség – szólt izgatottan Madame –, Saint-Aignan úr épp ide figyel!
– Igaz! – kiáltott fel Lajos dühöngve. – Soha egy pillanatra nem lehetek szabad, soha egy pillanatra sem lehetek őszinte senkivel szemben... Az ember azt hiszi, hogy jó barátra tett szert, és erre kiderül, hogy csak kém... hogy szerelemre akadt, erre kiderül, hogy csak... testvéri érzés!
Madame elhallgatott, lesütötte szemét.
– Monsieur féltékeny! – mormogta olyan hangon, amelynek kedvességét, báját nem lehet leírni.
– Ó – kiáltott fel a király hirtelen –, kegyednek igaza van!
– Ebből is kitűnik, hogy felséged szabad – szólt Henriette, olyan pillantást vetve a királyra, hogy el is hamvaszthatta volna vele Lajos szívét –, felségedet senki nem gyanúsítja, nem mérgezik meg környezetének minden örömét.
– Sajnos, még nem tud mindent... A királyné féltékeny.
– Mária Terézia?
– Az őrülésig féltékeny. Monsieur féltékenysége az övéből fakadt. A királyné panaszkodott, zokogott édesanyám előtt, felhánytorgatta a fürdőzéseinket, pedig nekem oly végtelenül kedvesek voltak.
– Nekem is – árulta el Madame tekintete.
– Monsieur váratlanul ott termett, hallgatózott, és megértette a banos szót, amit a királyné nagy keserűséggel ejtett ki. Fivérem ebből mindent megértett. Magából kikelve lépett be, beleszólt a beszélgetésbe, és oly vadul faggatta anyámat, hogy kénytelen volt előle elmenekülni. Kegyednek tehát egy féltékeny férjjel van dolga, és ezentúl én is örökösen magam előtt fogom látni a féltékenység kérlelhetetlen kísértetét, amint duzzadt szemmel, lesoványodott orcával, komor szájjal jár-kel.
– Szegény király! – mormogta halkan Madame, és kezét gyöngéden odaérintette Lajos kezéhez.
A király megfogta a kezét, és meg akarta szólítani a hercegnőt, anélkül hogy gyanút keltene a jelenlévőkben, akik nem vadásztak oly derekasan pillangóra, mint új értesülésekre, kíváncsiak lévén, micsoda titok lehet a király és Madame találkozása körül. Az uralkodó sógornője felé tartotta a haldokló pillangót: mind a ketten föléje hajoltak, mintha a pávaszemes pillangó szárnyán a pávaszemeket vagy az arany hímporfoltokat akarták volna megszámolni.
Csak éppen egyikük sem szólt egy szót sem; hajuk összeért, leheletük összevegyült, és kezük forrón tüzelt egymás kezében.
Öt perc telt el így.

A Kiadó engedélyével.