Főkép(a második felvonás folytatása)

Balga

Rosz szekér az, bakja nincsen,
Balga nem talál ülést.

Csongor
megáll.

Mely üvöltés, mely kiáltás!
Hallod a zajt?

Balga

A siketség
Hallaná, bár föld alatt,
Mint elásott kincs nyugodnék.

Csongor

Nézd, mi baj, menj.

Balga

Oh, uram,
Három árva ördög ordít
Egymást marva, öldökölve.

Csongor

Szörnyü harc.

Balga

Szint` annyi karc.

Csongor

Arcok egy nagy karcolat.

Balga

Hátok egy nagy daganat.

Csongor

Új körömnek, új ökölnek
Rajtok már hely sem maradt.

Balga

Oh, az ördög is, ha árva,
Mily bolondúl vész, szegény

Csongor

Szólj, vagy ints, hogy jőjenek.

Balga

Értenék csak nyelvökön -

Csongor

Tudsz-e sógorúl?

Balga

Nem én.

Csongor

Hát a medvebátya nyelvén?

Balga

Ami a gyertyát eloltja?

Csongor

Úgy.

Balga

Miből a fergeteg lesz?

Csongor

Úgy no!

Balga

Nem tudok biz én.

Csongor

Kár! talán megértenének.

Balga

Földi, hej! vagy földalatti!
Erre, erre.

Csongor

Úgy látszik, megértenek.

A manók marakodva jőnek.

Kurrah

Én a bocskort -

Berreh

Én az ostort -

Duzzog

A palástot nem bocsátom.

Berreh

Nem hagyom.

Duzzog

Nem engedem.

Kurrah

Oh, te pacsmag.

Berreh

Oh, te poszméh.

Duzzog

Vén libuc, te bélevő.

Berreh

Hallod? üsd, míg benne tart.

Duzzog

Bélevő te, megharaplak.

Balga

Álljatok meg.

Mind

Megmarunk.

Balga

Azt ne tennétek talán.
Jertek errébb, ott uram,
Egy tanúlt, bölcs, ékes ifju,
Majd igazságot teszen.

Duzzog

Vagy gazságot.

Balga

Oh, te féreg.

Berreh

Üsd.

Kurrah

Jerünk, ez jót akar.

Duzzog

Kurrah, hátha megvakar,
Azt gondolja, hogy keszeg vagy;
S mint a tót, ha elszalajt,
Majd kiáltja: "Nem vakarlak,
Jöszte vissza! keszegem."

Kurrah
üti Duzzogot.

Gömböc, puff!

Csongor

Megálljatok,
Mely viszály van köztetek?

Duzzog

Szólj, te szürke, szólj, te ráró.

Kurrah

Béka, csitt! vagy hasba rúglak. -
Halld meg, és itélj felőlünk:
Árva gyermekek vagyunk,
Bocskor, ostor, és palást
Örökünk, s egy birtokunk.

Csongor

Az csekélység. A palást,
Mint a ház az osztozóknál,
A kisebbé.

Mind

Nem, nem, úgy nem.

Csongor

És miért nem?

Kurrah

Halld tovább.

Duzzogot hátba üti.

Bújj ki Duzzog a palástból -
Ostor a szó, mely megindít -

Balga

Az való, hogy jól megindít.

Kurrah

Bocskor a ló, mely viszen -

Balga

Kár, hogy csak gyalog viszen.

Csongor

Balga, csenddel.

Kurrah

A palást rejt.

Csongor

És mi ebből a haszon?

Kurrah

Aki így felöltözik,
Senkitől sem láttatik.
Megvagdalja bocskorát,
Lép, mint egy bérc, akkorát,
S hol kivánja, ott terem.

Csongor

S látnom ezt nem engeded?

Kurrah

Hogy ne? Adjátok reám.

Berreh

Itt az ostor.

Duzzog

Megragadlak.

Belekapaszkodik.

Kurrah
a dombra áll.

Látsz-e most?

Csongor

A dombon állsz.

Kurrah
beburkozik.

Látsz-e mégis?

Csongor

Nem, de hallak.

Kurrah

Deh, te bocskor, deh, te szíj.
Így la! ott nálad legyek.

Csongor

S itt vagy?

Kurrah
kiburkozik a palástból.

Nézz meg.

Csongor

Itt valóban. -
Most tudom már, osztozástok
Mért bajos, sőt majd lehetlen,
Mert egyenként bírni káros,
Aminek csak hárma jó.

Kurrah

Úgy van.

Berreh

Úgy van.

Balga
üti Duzzogot.

Mondd, hogy úgy van.

Duzzog

Úgy van, hogy te medve vagy.

Csongor

Három domb van napkeletre,
Távol innen, egyiránt.
A szem eltéved közöttük,
Oly egyenlők.

Kurrah

Úgy van.

Berreh

Úgy van.

Csongor

Halljatok szót. Háromé
E jószágtok nem lehetvén,
Egyre kell majd jutnia;
Rakjátok le hát előmbe,
Fussatok föl a hegyekre,
S aki elsőbb ér ide,
Mind a hármat az vigye.

Kurrah

Oh, mi bölcsen.

Berreh

Oh, mi szépen.

Kurrah

Itt az ostor.

Berreh

Itt a bocskor.

Duzzog

A palástot nem hagyom.

Kurrah
elveszi Duzzogtól a palástot.

Összetéplek, rossz kölyök. -
Jól vigyázz hát, aki első,
A jószágot az viendő.

Csongor

Úgy legyen.

Berreh

Hop, hegyre hát! El.

Kurrah

Hop, hop, hop a hegyre hop! El.

Duzzog

Ott szakadj meg, tök kolop,
Addig itt ez jól meglop. El.

Balga

Nem nehéz lesz eltalálnom,
Csongor úrfi, min tünődöl?

Csongor

Mondd el.

Balga

Nemde így itélsz:
Árva jószág, úgyis elvesz,
Hogy ne vesszen, én viszem.

Csongor

Volna kedvem azt mivelni.

Balga

Szánd meg őket, tedd meg azt.

Csongor

Oh, egyébként itt veszek;
Mert az út oly végtelen,
Hogy csak a gyors gondolat
Képes azt bejárni. - Balga,
Nézd, mint szélvész, úgy erednek,
Nyomban e helyen teremnek.
Balga, tartsd meg őket itt,
Én majd érted eljövendek.

Elviszi a manók jószágait.

Balga

Balga, tartsd meg őket itt!
A parancs jól hangzanék,
Csak ne volna benne Balga.
Jaj nekem, jaj szemeimnek,
Itt rohannak, itt ügetnek,
Mit csináljak, merre fussak?

Amint fut, elesik, a manók mind a hárman általesnek rajta

Kurrah

Jaj fejem!

Berreh

Jaj tomporom!

Duzzog

Oh, palástom, - jaj nekem.
Vesszen el vén lelketek,
Most koldússá tettetek.

Kurrah

Elszökött a tolvaj!

Berreh

Elment.
Elrabolta mindenünket.

Duzzog

Úgy-e mondtam, s nem hivétek?
Most bámultok, mint a tök,
Mely még éretlen korában
Felmászott a szilvafára,
S vén otromba nagy kobakja
Érni kezdvén nyári napra,
Bámúl, hogy le nem jöhet.

Kurrah

Duzzog, hallod, ahelyett,
Hogy gorombán csúfolódol,
Mondd el a bűszavakat,
Ami rád maradt apánktól,
És szállítsd le tolvajunkat.

Berreh

Tedd meg, tedd meg, az neked van
Adva gazdag örökűl.

Duzzog

Volna kedvem meg nem tenni.

Kurrah és Berreh

Volna kedved meggebedni?

Duzzog

Megteszem már, megteszem,
Csak ne fojtogassatok.
Szállj le, tolvaj, a palásttal,
Bocskorommal, ostorommal;
Bokron, árkon és hegyen,
Szörnyű hullatod legyen;
Csipkebokron fennakadj,
Árkon, vizen elmaradj,
Szállj le, szállj le, és ne fuss,
Ördögök körmébe juss.

Berreh

Jertek, ezt most összetépjük.

Kurrah

Meggyötörjük. - Csalfa szolga,
Hátadon szíjat hasítunk,
És eb-bőr lesz bocskorunk.

Duzzog

Körmöm éhezik beléd.

Balga

Mit csináljak, mit hazudjak?

Kurrah

Aki tolvaj szolga vagy,
Szólj, hová ment szép urad,
A gazember, szólj, hová ment?

Balga

Halljátok, ne bántsatok,
Még nem ettem ördögöt, de
Most eszem, ha bántotok.

Berreh

Hah, minő száj.

Duzzog

Hah, minő fog.

Kurrah

Szólj, beszéld el, merre indult?
Szólj, te ferde rosz kerék, szólj.

Balga

Furcsa dolgokat kivántok,
Akit a ló elragad,
Avval nem lehet beszélni.
Megy, mert a ló elviszi,
S ott pihen, hol leteszi.

Kurrah

Szólj, mi történt?

Balga

Hadd pihenjek.

Duzzog

Hogy hazudhass.

Berreh

Szólj.

Duzzog

Beszélj.

Balga

Akit itt szemléltetek,
Lelni kezdte a hideg.
Láttam, hogy nagyon beteg,
A palástot rávetettem,
S gondoljátok el, mi történt?

Kurrah

Vaj! mi?

Berreh

Szólj, mi?

Balga

Elveszett.
Mint a délibáb a síkon.
Aztán nem tudom, mi történt.

Kurrah

A palást őt eltakarta.

Berreh

Hát az ostor?

Duzzog

Hát a bocskor?

Balga

Úgy bizony, s hát menni kezdett,
S a bocskorban megbotolván,
Az szilaj volt, elragadta.

Kurrah

Hallod ember, ez hazugság,
Olyan vastag, mint fejed.
Szólj, vezess el, merre ment.
Vagy ne élj meg, addig űzünk,
Míg egészen elkopandol,
Mint a koldús bocskora.

Balga

Én tudnám, merre ment.

Berreh

Szólj, ha jót akarsz.

Balga

Mit ér az?
Rajtam általestetek, s most
Sánta, béna, rongy vagyok.
Mennék, s járnom nem lehet,
Lábam eltört, nem vihet.

Kurrah

Elviszünk, csak jer velünk.
Égre fordult két kerékkel
Áll egy kordély útfelen - -

Balga

Ah, az én szegény kocsim.

Kurrah

Abba ülj, mi elviszünk;
Csak mutasd meg, hol lakik.

Balga

Úgy segéljen két kerék!
Megteszem, ha - jaj bokám, -
Itt ez úton jobbra húztok. Félre.
A nagyobb úr én vagyok.
Csongor úrfi rosz lovon ment,
Három lóval én kocsin.

Mind el.

(folytatása következik)

A Csongor és Tünde többi része:
Csongor és Tünde (I.)
Csongor és Tünde (II.)
Csongor és Tünde (III.)
Csongor és Tünde (IV.)
Csongor és Tünde (V.)
Csongor és Tünde (VI.)
Csongor és Tünde (VII.)
Csongor és Tünde (VIII.)
Csongor és Tünde (IX.)
Csongor és Tünde (X.)