Főkép

Fülszöveg:

A római csapatok Titus vezetésével szinte a földdel teszik egyenlővé Dávid és Salamon egykor virágzó székhelyét, Jeruzsálemet. A szörnyű pusztítást követően a zsidó származású Hadassa Rómába kerül, hogy Julia Valerianus rabszolgájaként élje mindennapjait. Szeretetével és gyönyörű meséivel azonban nemcsak úrnője szívét nyeri meg, hanem annak bátyját, Marcust is teljesen elkápráztatja. A lány viszont különös titkot rejteget, amely akár az életébe is kerülhet: a birodalom alapjait fenyegető új vallás, a kereszténység híve...


Francine Rivers történelmi regénysorozatának első kötetében ezúttal az I. század viharos és kegyetlen időszakába kalauzolja olvasóit. A nagy lélegzetvételű műben az ifjú arisztokrata iránt érzett szerelme és az Istenbe vetett hite között őrlődő rabszolgalány történetén keresztül követhetjük végig Róma hanyatlását.

 

Részlet a regényből:

I. rész

 

Jeruzsálem

 

I.

 

A város csendben gőzölgött a perzselő napon, oszlásnak indult, mint a tetemek, melyek ezerszám hevertek a földön, ahol az utcai harcok során utolérte őket a halál. Tikkasztóan forró szél fújt délkelet felől a pusztulás rothadó bűzét sodorva magával. A városfalakon kívül maga a Halál várakozott Vespasianus fia, Titus és hatvanezer legi- onárius személyében, akik alig várták, hogy kifoszthassák Isten városát.

Még mielőtt a rómaiak átkeltek a Tövis-völgyön, és letáboroztak az Olajfák hegyén, Jeruzsálem városfalain belül az egymással csatázó érdekcsoportok már előkészítették a város pusztulását.

A római légiók elől patkányként menekülő zsidó banditák néhány nappal korábban rátámadtak Jeruzsálemre, meggyilkolták a város tekintélyes polgárait, és elfoglalták a szent templomot. A papság sorsának megpecsételésével az imádság házát a zsarnokság piacterévé züllesztették.

A rablókat követően nyomban lázadók és zélóták érkeztek Jeruzsálembe. A hadakozó frakciók egymással versengő vezéreik - János, Simon és Eleázár - irányításával a városfalakon belül tomboltak. Hatalomtól és gőgtől felfuvalkodottan véres darabokra szabdalták Jeruzsálemet.

Eleázár - megszegve a szombatot és Isten törvényeit - megrohamozta az Antonius-erődöt, és lemészárolta az ott állomásozó római katonákat. A zélóták őrjöngve gyilkoltak le további ezreket, akik megpróbálták visszaállítani a rendet a megtébolyodott városban.

Törvénytelen rögtönítélő bíróságokat állítottak fel gúnyt űzve az emberi és isteni törvényekből, miközben ártatlan férfiak és nők ezreit gyilkolták halomra. Gabonával teli házakat égettek föl a rettenetes zűrzavarban, és hamarosan kitört az éhínség.

Az istenfélő zsidók kétségbeesésükben buzgón imádkoztak azért, hogy Róma megostromolja a szent várost. Ők ugyanis abban hittek, hogy a pártoskodók akkor és csakis akkor fognának össze, ha egyetlen közös cél vezérelné őket: a szabadság kivívása Róma ellenében.

És Róma jött, gyűlölt felségjeleit magasra tartva, harci zaja pedig Júdea-szerte visszhangzott. Elfoglalta Gadarát, Jotapatát, Beér-Sebát, Jerikót és Caesareát. A rettegett légiók ugyanazokon a köveken masíroztak, melyeken a jámbor zarándokok is érkeztek a zsidók országának minden egyes szegletéből, hogy imádkozzanak és megüljék a zsidó húsvét, vagyis a kovásztalan kenyerek ünnepének legszentebb napjait. Ártatlanok tízezrei özönlöttek a városba, és hirtelen egy polgárháború kellős közepén találták magukat. A zélóták bezárták a kapukat, kelepcébe ejtve ezzel az újonnan érkezőket. És Róma közben nyomult előre, mígnem a pusztítás zaja már a Kidrón völgyében visszhangzott és Jeruzsálem városfalairól verődött vissza. Titus ostrom alá vette a szent várost azzal az eltökélt szándékkal, hogy egyszer s mindenkorra véget vet a zsidó lázadásnak.

Josephus, az elesett Jotapata városának zsidó hadvezére, akit a rómaiak foglyul ejtettek, a legionáriusok által elfoglalt első fal tetejéről sírva kiáltozott. Titus megengedte neki, hogy könyörögjön a népének: tanúsítsanak bűnbánatot. Figyelmeztette őket, hogy Isten ellenük fordult, s a pusztulásra vonatkozó próféciák hamarosan beteljesednek. Azon kevesek, akik megfogadták a szavát, s akiknek menekülés közben sikerült elkerülniük a zélóták öldöklését, a pénzsóvár szíriaiak kezére kerültek, akik feldarabolták őket, mert azt feltételezték róluk, hogy otthonuk elhagyásakor lenyelték az aranyaikat. Azoknak, akik nem hallgattak Josephusra, a római hadigépezet pusztítását kellett elszenvedniük. Minden egyes fát kivágtak néhány kilométeren belül, majd Titus felállította az ostromgépeket, melyekkel temérdek dárdát, követ, sőt még emberi testet is behajítottak a városba.

A Felsővárostól kezdve az Alsóvárosig, illetve a kettő között húzódó Sajtkészítők völgyéig teljes felfordulásban égett a város.

Az Úr templomában János, a lázadók vezére az arany kegytárgyakat a saját hasznára olvasztatta be. Mindeközben az igazak Jeruzsálemért hullatták a könnyeiket: a királyok menyasszonyáért, a próféták anyjáért, a pásztorkirály Dávid hazájáért. A város saját népe által darabokra szaggatva, kizsigerelve és magatehetetlenül feküdt, s rettegve várta a gyűlölt pogányok végső és halálos csapását.

Teljes zűrzavar pusztította Siont, márpedig Róma mindig és mindenhol készen állt arra, hogy lesújtson az anarchiára.

Hadassa a karjában tartotta az édesanyját, miközben könnyein keresztül nézett rá, és gyöngéden hátrasimította a sovány, sápadt arcba hulló fekete hajfürtöket. A nő egykor gyönyörű volt. Hadassának eszébe jutott, milyen szívesen nézte régen, ahogy leengedi a haját, és a csillogó, sűrű hullámok a hátára omlanak. Ez volt az ő koronaékszere, mondogatta apja egykoron. Most azonban haja tompa és töredezett volt, a hajdan pirospozsgás arc pedig sápadt és beesett. Hasa felpuf- fadt a hiányos táplálkozástól, a lábán és karján lévő csontok tisztán kirajzolódtak a szürke ruha alatt.

A lány felemelte Rebeka ernyedt kezét, és gyöngéden megcsókolta. Olyan volt, mint egy csonttá aszott karom: erőtlen és hideg.

- Mama?

Nem érkezett válasz. Hadassa a szoba másik sarka felé nézett, ahol egy koszos szalmazsákon a húga, Lea feküdt. Szerencsére álomba szenderült, és egy rövid ideig megfeledkezhetett az éhség okozta lassú szenvedésről.

Hadassa ismét megsimogatta a nő haját. A csönd úgy borult rá, mint egy forró lepel; a gyomrát átjáró fájdalom csaknem elviselhetetlenné fokozódott. Előző nap képtelen volt visszafojtani a sírását, amikor anyja hálát adott Istennek az ételért, melyet Márk kapart össze: egy halott római katona pajzsát borító bőrt.

Vajon meddig tarthat ez még, és mikor ragadja el a halál mindnyájukat?

Némán ült magába roskadva, s még mindig fülében csengett apja határozott, mégis gyöngéd hangja.

- Az ember nem kerülheti el a sorsát, még ha előre látja is.

Hananjá mondta neki e szavakat alig egy héttel ezelőtt – jóllehet ez már egy örökkévalóságnak tűnt. Azon a reggelen apja folyamatosan imádkozott, és Hadassa egyenesen rettegett. Tudta, mire készül a férfi: arra, amit előtte is rendszeresen megtett. Ki akart menni a hitetlenek közé, hogy a Messiásról, a názáreti Jézusról beszéljen nekik.

- Miért kell megint odamenned és ezek előtt beszélned? Legutóbb is majdnem megöltek.

- Ezek? Ők a vérrokonaid, Hadassa. Én Benjámin törzséhez tartozom - felelte az apja, s gyöngéd érintését Hadassa még most is az arcán érezte. - Minden olyan alkalmat meg kell ragadnunk, amikor az igazságról és a békéről beszélhetünk. Főleg most, ebben a helyzetben. Oly kevés az idő, miközben oly sok a megváltásra váró ember.

Hadassa görcsösen megragadta a férfi karját.

- Kérlek, ne menj! Pontosan tudod, hogy mi fog történni, apám! Mihez kezdünk nélküled? Úgysem tudsz békét teremteni, ezen a helyen sohasem lesz béke!

- Én nem a világ békéjét hirdetem, Hadassa, hanem Istenét. És ezt te is jól tudod - mondta, miközben magához ölelte a lányát. - Nyugodj meg, gyermekem! Ne sírj, kérlek!

Hadassa nem akarta elengedni a férfit. Tudta, hogy azok ott kint úgysem hallgatnának rá, egyszerűen nem akarnak tudomást venni arról, amit meg szeretne értetni velük. Simon emberei darabokra szaggatják majd a tömeg előtt, hogy példát statuáljanak: lám, ez történik azokkal, akik békét hirdetnek. Mások is erre a sorsra jutottak.

- Mennem kell! - suttogta végül az apja. Keze erős volt, szeme pedig gyöngéd, ahogy megemelte lánya állát. - Ne feledd: bármi történjen velem, az Úr mindig veled lesz! - tette még hozzá, és megcsókolta, átkarolta őt, majd gyöngéden arrébb tolta, hogy másik két gyermekét is magához szoríthassa és megcsókolhassa.

- Márk, te itt maradsz az édesanyáddal és a húgaiddal!

Hadassa megragadta és megrázta az anyját, úgy könyörgött kétségbeesve.

- Nem hagyhatod elmenni! Ezúttal semmiképp sem!

- Hallgass, Hadassa! Kinek szolgálsz te, hogy atyáddal vitába mersz szállni?

A nő feddése gyengéd volt, szavai mégis szíven ütötték Hadassát. Anyja már sokszor figyelmeztette rá korábban: ha valaki nem az Urat szolgálja, az akaratlanul is a gonosz tervét teljesíti. Könnyekkel küszködve engedelmeskedett tehát, és nem szólt többet.

Rebeka megérintette a férfi arcát, melyet őszülő szakáll borított. Tudta, hogy Hadassának igaza van: lehet, hogy Hananjá nem tér visz- sza, sőt, sajnos ez tűnt valószínűbbnek. Mégis, ha Isten is úgy akarja, akkor talán az ő áldozata által megmenekülhet egy lélek. Hiszen már egyetlen megmentett élet is számított! Szeme megtelt könnyel, és nem tudott - nem mert - megszólalni. Érezte, hogy ha kinyitja a száját, valószínűleg ő is csatlakozik Hadassához, és könyörögni kezd a férjének, hogy maradjon velük ebben a biztonságos kis hajlékban. Márpedig a férfi jobban tudta nála, hogy Istennek mi a szándéka vele. Hananjá megfogta a nő kezét, és Rebeka megpróbálta visszatartani a könnyeit.

- Emlékezz az Úrra, Rebeka! - mondta a férfi ünnepélyesen. - Őbenne egyek vagyunk.

Hananjá nem tért vissza.

Hadassa most gondterhelten hajolt az anyja fölé, miközben attól félt, hogy őt is elveszíti.

- Anyám? - szólította meg, de Rebeka ezúttal sem válaszolt.

Alig lélegzett, arca pedig hamuszínűvé vált. Hol lehetett Márk ilyen sokáig? Hiszen hajnalban távozott, és azóta nem látták. Ugye az Úr nem akarja őt is elvenni tőlük...

Az apró szoba csöndjében Hadassa félelme egyre nőtt, miközben elmélázva simogatta a nő haját. Kérlek, Istenem! Könyörgöm! Nem jöttek szavak az ajkára, legalábbis nem értelmes mondatok formájában. Csak egy sóhaj szakadt fel a lelkéből. Könyörgött az Úrhoz, de miért? Hogy haljanak éhen most, mielőtt a rómaiak becsörtetnek a kardjaikkal, vagy mielőtt a kereszthalál lassú kínját kell elszenvedniük? Ó, Istenem, Istenem! Fohásza tagolatlanul és kétségbeesetten, gyámoltalanul és félelemmel telve tört elő. Segíts rajtunk, Uram!

Miért is kellett nekik ebbe az átkozott városba jönniük? Hadassa gyűlölte Jeruzsálemet.

Küzdött magában a kétségbeeséssel, mely úgy nehezedett rá, mintha egy hatalmas súly húzta volna őt lefelé egy sötét verembe. Próbált a szép időkre emlékezni, a boldogabb pillanatokra, de sehogy sem tudta előcsalogatni magában ezeket az emlékképeket.

Azok a hónapok jutottak az eszébe, amikor útra keltek Galileából, nem számítva arra, hogy a város halálos csapdába ejti majd őket. A Jeruzsálembe érkezésük előtti éjszakán apja egy hegyoldalon táborozott le, ahonnan rálátás nyílt a Mórija-hegyre, a helyre, ahol Ábrahám kis híján föláldozta Izsákot. Hananjá történeteket mesélt az ifjúkorából, amikor még sihederként a „nagy város” közelében élt. Késő éjszakába nyúlóan magyarázta Mózes törvényeit, amelyek szellemében ő maga is nevelkedett. Beszélt a prófétákról. És persze szó volt Jesuáról, a Krisztusról.

Hadassa elszenderült, és arról álmodott, amikor az Úr megvendégelte az ötezer embert.

Emlékezett rá, hogy az apja hajnalban felébresztette a családot. És szinte látta maga előtt azt is, ahogyan a felkelő nap fénye megcsillant a templom márványán és aranyán, tüzes ragyogásával lenyűgöző fénybe vonva az épületet, melyet ennek köszönhetően már mérföldekről látni lehetett. Hadassát még most is átjárta az áhítat, mely a káprázatos fényesség láttán eltöltötte.

- Ó, apám, milyen csodálatos!

- Igen - felelte a férfi komoly hangon. - De az efféle ragyogó szépségek mögött sokszor hatalmas romlottság rejtőzik.

Az üldöztetés és a veszély ellenére, mely Jeruzsálemben várt rájuk, Hananjá tele volt életkedvvel és várakozással, amikor beléptek a város kapuján. Azt remélte, hogy népéből ezúttal többen hallgatnak rá, többen adják át a szívüket a feltámadott Krisztusnak.

Az Úr útjának hívei közül kevesen maradtak Jeruzsálemben. Közülük jó néhányat bebörtönöztek, volt, akit végül megköveztek, a…

 

A Kiadó engedélyével.